اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

عمارت گلدسته

کارفرما:شهرداری

مجری:آقای ساوج

مکان:خیابان باغ گلدسته ، اصفهان

مساحت:6000 متر