درباره ما

گروه معماری امین ترکان

امین ترکان

مدیر عامل

هاله هنریار

معمار

رضا ساوج

مجری

مهران ساکنیان

مجری

مهرسا فروغی

معمار

پروین هاوش

معمار

نگین موسوی

معمار

سحر تمیم زاده

معمار

مجید سلطانی

معمار

درباره ما

گروه معماری امین ترکان

امین ترکان

مدیر عامل

هاله هنریار

معمار

رضا ساوج

مجری

مهران ساکنیان

مجری

مهرسا فروغی

معمار

پروین هاوش

معمار

نگین موسوی

معمار

سحر تمیم زاده

معمار

مجید سلطانی

معمار